Takeda Ryu Kobilza Ha

Wouter san

Wouter san

Lid sinds: 30-09-2004

Aikido: 1e Dan
Iaido: 1e Dan
Jodo: 1e Dan
Jukempo: 1e Dan
Kendo: 1e Dan
Jujitsu: Geen graad

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?