Takeda Ryu Kobilza Ha

Tim san

Tim san

Lid sinds: 05-05-2019

Aikido: 8e kyu
Iaido: Mukyu
Jodo: 8e kyu
Jukempo: Mukyu
Kendo: Mukyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?