Takeda Ryu Kobilza Ha

Thijs san

Thijs san

Lid sinds: 28-09-2014

Aikido: 6e kyu
Iaido: 6e kyu
Jodo: 6e kyu
Jukempo: 7e kyu
Kendo: 7e kyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?