Takeda Ryu Kobilza Ha

Satish san

Satish san

Lid sinds: 10-03-2015

Aikido: Mukyu
Iaido: Mukyu
Jodo: Mukyu
Jukempo: Mukyu
Kendo: Mukyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?