Takeda Ryu Kobilza Ha

Samai san

Samai san

Lid sinds: 30-03-2022

Aikido: Mukyu
Iaido: Mukyu
Jodo: Mukyu
Jukempo: Mukyu
Kendo: Mukyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?