Takeda Ryu Kobilza Ha

Richard san

Richard san

Lid sinds: 10-04-2013

Aikido: 8e Kyu
Iaido: Mukyu
Jodo: Mukyu
Jukempo: Mukyu
Kendo: Mukyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?