Takeda Ryu Kobilza Ha

Nienke san

Nienke san

Lid sinds: 06-03-2014

Aikido: 7e Kyu
Iaido: Mukyu
Jodo: 8e Kyu
Jukempo: 7e Kyu
Kendo: Mukyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?