Takeda Ryu Kobilza Ha

Marjolein san

Marjolein san

Lid sinds: 23-10-2015

Aikido: Mukyu
Iaido: 8e kyu
Jodo: Mukyu
Jukempo: Mukyu
Kendo: 8e kyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?