Takeda Ryu Kobilza Ha

Iwan san

Iwan san

Lid sinds: 01-10-2001

Aikido: 5e Kyu
Iaido: 5e Kyu
Jodo: 5e Kyu
Jukempo: 5e Kyu
Kendo: 5e Kyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Iwan heeft ons via het internet gevonden.

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?

Antwoorden 3Vragen Huidig.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?