Takeda Ryu Kobilza Ha

Christof san

Christof san

Lid sinds: 17-12-2018

Aikido: 8e Kyu
Iaido: 8e Kyu
Jodo: 8e Kyu
Jukempo: 8e Kyu
Kendo: 8e Kyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?