Takeda Ryu Kobilza Ha

Bjorn san

Bjorn san

Lid sinds: 05-10-2007

Aikido: 5e Kyu
Iaido: 3e Kyu
Jodo: 5e Kyu
Jukempo: 5e Kyu
Kendo: 5e Kyu
Jujitsu:

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?