Takeda Ryu Kobilza Ha

Kars san

Kars san

Lid sinds: 01-01-2001

Aikido: 2de dan
Iaido: 1ste dan
Jodo: 1ste dan
Jukempo: 7de kyu
Kendo: 3de kyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?