Takeda Ryu Kobilza Ha

Jeroen san

Jeroen san

Lid sinds: 17-11-2016

Aikido: 8e Kyu
Iaido: 7e kyu
Jodo: Mukyu
Jukempo: Mukyu
Kendo: 7e Kyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?