Takeda Ryu Kobilza Ha

Daniela san

Daniela san

Lid sinds: 28-09-2015

Aikido: 8e kyu
Iaido: 7e kyu
Jodo: 8e kyu
Jukempo: 8e kyu
Kendo: Mukyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?